Quản lý nội dung HTML

Breadcrumb

Quản lý nội dung HTML

Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Phú Yên (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các thành viên có tên sau:
1. Trưởng Ban: Ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh.
2. Các Phó trưởng Ban:
- Ông Đào Mỹ, Phó chủ tịch UBND tỉnh;

- Mời ông Bùi Thanh Toàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
-  Bà Đào Phạm Hoàng Quyên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông -  Phó Trưởng Ban thường trực.  
3. Các Thành viên:
- Mời ông Võ Văn Binh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy;
- Ông Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh;
- Ông Nguyễn Văn Tĩnh, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Ông Đặng Hồng Lĩnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Ông Trương Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ;
- Ông Võ Đình Tiến, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ông Trần Khắc Lễ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Ông Nguyễn Văn Hào, Phó Giám đốc Sở Tài chính;
-  Ông Nguyễn Trọng Tùng,  Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ông Nguyễn Thái Hòa, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Ông Trần Xuân Túc, Giám đốc Sở Xây dựng;
- Bà Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Giám đốc Sở Y tế;
- Ông Dương Bình Phú, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;
- Ông Nguyễn Tấn Châu, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải;
- Ông Nguyễn Công Danh, Chánh Thanh tra tỉnh;
- Ông Phạm Văn Bảy, Giám đốc Sở Ngoại vụ;
- Ông Hà Công Khánh, Giám đốc Sở Tư pháp;
-  Bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Sở Công Thương;
- Ông Nguyễn Hữu Từ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ông Trương Văn Phương, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh;

- Ông Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên;

-  Ông  Nguyễn  Văn  Hưng,  Trưởng  Ban  Quản  lý  Khu  Nông  nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên;

- Ông Lê Tỷ Khánh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;
- Ông Cao Đình Huy, Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa;
- Ông Phan Trần Vạn Huy, Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu;
- Ông Nguyễn
Lê Vi Phúc, Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa;

- Ông Nguyễn Bá Khải, Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa;

- Ông Trần Minh Trí, Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa;

- Ông Huỳnh Gia Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Tuy An;

- Ông Đặng Văn Trọng, Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân;

- Ông Đinh Ngọc Dạn, Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh;

- Ông Lê Văn Quy, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa;

- Ông Lương Minh Tùng, Bí thư Tỉnh đoàn

- Ông Ngô Đa Thọ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2022 – 2027.

4. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

4.1. Nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh triển khai Nghị  quyết  của  Đảng,  Đề  án,  Chương  trình  của  tỉnh,  đề  ra  phương  hướng, giải pháp để tổ chức thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi  trường  pháp  lý  thúc  đẩy  tiến  trình  chuyển  đổi  số  tỉnh,  gắn  với  cải  cách hành chính; xây dựng, phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, kinh  tế  số,  xã  hội  số  và  đô  thị  thông  minh;  tạo  thuận  lợi  cho  triển  khai Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

4.2.  Giúp  UBND  tỉnh,  Chủ  tịch  UBND  tỉnh  chỉ  đạo  các  sở,  ngành, địa  phương  thực  hiện  các  mục  tiêu,  nhiệm  vụ  và  giải  pháp  chuyển  đổi  số, xây dựng, phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh.

4.3. Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án về chuyển đổi số, xây dựng, phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; việc triển khai thực hiện Kế hoạch Chuyển đổi số đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

4.4. Sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về chuyển đổi số, xây dựng, phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

4.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

5. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo

5.1.  Sở  Thông  thông  tin  và  Truyền  thông  là  cơ  quan  Thường  trực  của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm  tham mưu  cho  Trưởng ban ban hành Quy chế hoạt động  của  Ban  Chỉ  đạo  và  phân  công  nhiệm  vụ  cụ  thể  cho  từng  thành  viên Ban Chỉ đạo; bảo đảm điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban Chỉ đạo.

5.2.  Trong  trường  hợp  cần  thiết,  cơ  quan  Thường  trực  trình  Trưởng  Ban quyết định thành lập Tổ giúp việc  để giúp  Ban Chỉ đạo  thực hiện các nhiệm vụ được giao.

5.3. Trưởng Ban sử dụng con dấu của UBND tỉnh,  các Phó Trưởng ban  sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác để thực hiện nhiệm vụ. 

5.4. Thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành. 

5.5.  Kinh  phí  hoạt  động  của  Ban  Chỉ  đạo  và  Tổ  giúp  việc  Ban  Chỉ  đạo (nếu  có)  được  bố  trí  từ  ngân  sách  nhà  nước,  trong  dự  toán  chi  hàng  năm (nguồn  kinh  phí  không  tự  chủ)  của  Sở  Thông  tin  và  Truyền  thông  và  các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

Theo Quyết định số: 1992/QĐ-UBND ngày 31/12/2021

Theo Quyết định số: 217/QĐ-UBND ngày 27/02/2023

Theo Quyết định số: 1620/QĐ-UBND ngày 30/11/2023

Theo Quyết định số: 644/QĐ-UBND ngày 10/5/2024

 

Tin tức

Bản tin chuyển đổi số

Quản lý Video

Danh sách kiểu

 

 

Dịch vụ công

Nhúng IFrame

Văn bản điện tử

Nhúng IFrame

Cẩm nang chuyển đổi số

Quản lý nội dung HTML

TRANG THÔNG TIN CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH PHÚ YÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Đào Phạm Hoàng Quyên - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Phú Yên

Địa chỉ: Số 10 Trần Phú - P7 - TP Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên. Điện thoại: 02573 843 171. Email: stttt@phuyen.gov.vn

Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên

Đăng nhập